Obligacje – czym są i na czym polegają? Od 1 marca obligacje skarbowe dla beneficjentów 500+

 • 05 Mar 2020
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Obligacje to jeden ze sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Przy dłuższych okresach, gdzie brana jest pod uwagę inflacja, dadzą potencjalnie wyższe zyski niż lokaty. Trzeba się jednak dobrze zastanowić nad wyborem papieru wartościowego, bo obligacje znacząco różnią się między sobą. 1 marca pojawiły się specjalne obligacje dla rodziców, co pozwoli na dodatkowe oszczędności na przyszłość dla ich dzieci.
Obligacje – czym są i na czym polegają? Od 1 marca obligacje skarbowe dla beneficjentów 500+

Czym są obligacje?

Obligacje to papiery wartościowe, emitowane w serii. Emitent jest dłużnikiem obligatariusza i ma obowiązek wypłacenia świadczenia po określonym czasie. Od akcji różnią się tym, że nie dają ich posiadaczowi dodatkowych uprawnień (współwłasność, możliwość uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, dywidenda). Za najbezpieczniejsze uważa się te, emitowane przez organizacje ponadnarodowe i rządy państw. Najsłabsze są tzw. obligacje śmieciowe – posiadają one niski rating. Łączy się z nimi duże ryzyko, ale także potencjalnie ponadprzeciętny zysk. Ryzyko oznacza się w skali Standard & Poor lub Fitch od AAA (najmniejsze ryzyko – terminowe wypłaty) do D (największe – środki możliwe są do odzyskania dopiero w chwili likwidacji przedsiębiorstwa). Pomiędzy nimi jest m.in. BBB – papiery spekulacyjne i C –wypłata zależy od ewentualnego zysku korporacji.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są sprzedawane przez Ministra Finansów, reprezentującego Skarb Państwa. W tej sytuacji państwo jest dłużnikiem, które zobowiązuje się oddać określoną sumę w określonym czasie razem z odsetkami. Dostępne są obligacje trzymiesięczne (stałoprocentowe; 1,5 proc.), dwuletnie (stałoprocentowe; 2,1 proc.), trzyletnie (zmiennoprocentowe; 2,2 proc.), czteroletnie (indeksowane inflacją; 2,4 proc.), dziesięcioletnie (indeksowane inflacją; 2,7 proc.) i rodzinne (dla beneficjentów 500+): sześcio-  i  dwunastoletnie (indeksowane inflacją; 3,2 proc.). Oprócz tego są jeszcze obligacje premiowe – obecnie dziesięciomiesięczne (stałoprocentowe; 1,5 proc.) z szansą na wygranie dodatkowych środków oraz IKE-Obligacje (dwuletnie stałoprocentowe, trzyletnie zmiennoprocentowe, czteroletnie indeksowane i dziesięcioletnie emerytalne). 

Oprocentowanie trzyletnich obligacji wylicza się na podstawie wskaźnika WIBOR6M – po upływie sześciomiesięcznego okresu odsetkowego. Przy czteroletnich po roku oprocentowanie wyznacza się na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25 proc. Odsetki są wypłacane co roku. Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe po roku mają oprocentowanie, liczone na podstawie inflacji i marży 1,5 proc. Odsetki po corocznej kapitalizacji są wypłacane po wykupie.

Sprawdź co wpływa na oprocentowanie kredytów i lokat >>

Obligacje dla rodzin z 500+

Beneficjenci 500+ mają możliwość kupienia dwóch obligacji oszczędnościowych – sześcio- lub dwunastoletnich. Ich cena wynosi 100 zł. W półrocznej opcji oprocentowanie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,8 proc. w skali roku, a w kolejnych okresach wyznaczane jest na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75 proc. Odsetki ulegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane po sześciu latach.

Odsetki za kredyty w 2020 idą w górę >>

Obligacje dwunastoletnie mają podobne warunki, ale oprocentowanie za pierwszy rok wynosi 3,2 proc. a później jest wyliczane na podstawie inflacji i marży 2 proc.

Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe?

Indywidualni inwestorzy mogą to zrobić za pośrednictwem biur maklerskich lub przez agenta emisji (PKO BP). Obligacje oszczędnościowe są sprzedawane co miesiąc – po 100 zł. Dyskontowe kosztują 99,90 zł.

Rodzaje obligacji

Oprócz obligacji skarbowych ze względu na emitenta wyróżnić można też:

 • obligacje komunalne lub municypalne (emitentem są samorządy terytorialne),
 • obligacje podmiotów prawnych np. firm.

Ze względu na okres wykupu obligacje dzielą się na:

 • krótkoterminowe (do roku),
 • średnioterminowe (od roku do pięciu lat),
 • długoterminowe (powyżej pięciu lat),
 • wieczyste (lub konsole) – posiadacz otrzymuje rentę wieczystą (niekończące się odsetki zamiast wykupienia).

Obligacje mogą mieć jeden lub kilka terminów wykupu. Niektóre pozwalają emitentowi na wykup przed terminem zapadalności, a inne mają opcję sprzedaży – obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu. Są też obligacje z opcją przedłużenia – dokonuje go emitent.

Wymienić można również:

 • obligacje zamienne (konwertywy) – emitent może wymienić obligacje na wyemitowane przez siebie akcje,
 • obligacje wymienne – obligatariusz może wymienić obligacje na inne papiery wartościowe posiadane przez emitenta,
 • obligacje z warrantem subskrypcyjnym lub prawem pierwszeństwa – posiadacz obligacji ma prawo nabyć akcje nowej emisji przed innymi inwestorami,
 • obligacje częściowo opłacone – nabycie obligacji odbywa się w ratach z zaliczką na początek (jeśli inwestor później zrezygnuje, to ją utraci),
 • obligacje przychodowe – obligacje, wykupywane z przyszłych przychodów z inwestycji, która została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji.

Obligacje dzielą się na zerokuponowe i kuponowe (dochodowe). Te pierwsze są zazwyczaj emitowane z dyskontem, a po określonym czasie dochodzi do jednorazowej płatności w wysokości wartości nominalnej. Kuponowe zależą natomiast  od ratingu emitenta i są spłacane okresowo.

Obligacje mogą mieć stałe – najczęściej na okres do trzech lat – lub zmienne oprocentowanie – powyżej trzech lat. Przy okresach przynajmniej kilkuletnich oprocentowanie zależy od stopy inflacji.

Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży wyróżnia się trzy rodzaje:

 • obligacje z ceną nominalną,
 • obligacje z dyskontem (wartość stopy zwrotu przewyższa wartość stopy kuponu),
 • obligacje z premią (wartość stopy zwrotu jest mniejsza niż stopa kuponu).

Dodano:
05 Mar 2020

Zaktualizowano:
25 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły