Co oznacza pojęcie depozyt bankowy?

  • 07 Sie 2020
  • 9 min. czytania
  • Komentarze(0)
Depozyt bankowy to kwota pieniędzy, którą klient decyduje się ulokować w banku na określony bądź nieokreślony czas. Depozyty o oznaczonym terminie wypłaty to nic innego, jak lokaty terminowe, na których środki muszą pozostać do końca trwania lokaty. Jeśli jednak stanie się inaczej, tj. wypłacisz depozyt wcześniej, musisz liczyć się ze stratą wypracowanych w ramach lokaty odsetek.
Co oznacza pojęcie depozyt bankowy?

W bankach produkty oferowane klientom dzielą się na dwie główne grupy. Pierwszą z nich są produkty kredytowe, drugą zaś produkty depozytowe. Czym jest depozyt bankowy, który najszerzej znany jest jako lokata bankowa? Możesz założyć w banku lokaty na różny termin, z różnym oprocentowaniem i odmienną zasadą naliczania odsetek od złożonego kapitału. Sprawdź, jaka jest definicja depozytu bankowego i od czego zależą zyski, jakie możesz wypracować, jeśli skorzystasz z takiej oferty. Musisz wiedzieć, że depozyty klientów to podstawa funkcjonowania banków.

Depozyt bankowy – charakterystyka

Co to jest depozyt bankowy? Nazywa się nim zwykle umowę, na mocy której jako klient banku oddajesz na przechowanie pewną kwotę pieniędzy dla instytucji bankowej. Natomiast depozytem jako takim jest umowa, na mocy której jeden podmiot przekazuje na rzecz drugiego przedmioty czy pieniądze na przechowanie przez oznaczony lub nieoznaczony czas.

Gdzie można złożyć depozyt bankowy?

Jak sama nazwa wskazuje, depozyt bankowy możesz otworzyć w instytucji bankowej, czyli w każdym banku – państwowym, komercyjnym czy spółdzielczym. Założysz go również w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, czyli SKOK-ach. Może mieć on postać konta osobistego, oszczędnościowego lub każdej lokaty.

Sytuacje, w jakich przydatny jest depozyt bankowy

Jeśli dysponujesz wolną kwotą środków finansowych, załóż depozyt terminowy w formie oprocentowanej lokaty lub konta oszczędnościowego, by z jednej strony zabezpieczyć swoje środki finansowe, a z drugiej na nich zarabiać. Zarówno lokaty, jak i konta oszczędnościowe są bowiem oprocentowane według ustalonej z bankiem stopy procentowej. Od złożonego na depozycie salda wypracujesz więc odsetki, które po pomniejszeniu o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych zostaną ci wypłacone na konto bankowe lub dopisane do kapitału, dzięki czemu przy kolejnej kapitalizacji odsetek będą one naliczane od nieco wyższej kwoty.

Depozyt bankowy z pewnością przydaje się, gdy oferowane w bankach oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych jest wysokie. Można wówczas zarobić na takich produktach finansowych bez zbędnego ryzyka inwestycyjnego.

Z depozytu skorzystaj, jeśli chcesz uporządkować swoje finanse i mieć komfort dokonywania płatności w sklepach i punktach usługowych z wykorzystaniem kart płatniczych wydawanych do kont osobistych.

Rodzaje depozytów bankowych

Pieniądze, które wpłacasz do banku trafiają na depozyt. W zależności od wybranego rodzaju środki złożone w banku mogą, ale nie muszą być oprocentowane. Jeśli oprocentowanie występuje, wówczas przyniesie ci po pewnym, z góry ustalonym czasie odsetki, które obowiązkowo muszą zostać pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki w wysokości 19 proc. Depozytem bankowym może być konto osobiste, konto oszczędnościowe i wszelkiego rodzaju lokaty.

Zasadniczo możesz spotkać się z dwoma odrębnymi rodzajami depozytów bankowych:

  • a vista, czyli inaczej z rachunkami bieżącymi w bankach;
  • terminowymi, czyli lokatami pieniężnymi.

Różnice pomiędzy nimi są oczywiste. Depozyty bankowe a vista pozwolą ci na ulokowanie dowolnej kwoty na koncie osobistym, jakie zostanie otwarte dla ciebie po podpisaniu z bankiem stosownej umowy. Depozyt a vista daje ci dostęp do zgromadzonych pieniędzy na koncie właściwie w dowolnym momencie. Nie musisz kontaktować się z przedstawicielem banku i informować o tym, że chcesz wypłacić pieniądze z takiego produktu. Możesz je spożytkować w dowolny sposób, także w ramach codziennych płatności bezgotówkowych w sklepach i punktach usługowych, albo wypłacać pieniądze z bankomatów.

Lokaty terminowe mają zupełnie inny charakter niż a vista. Jako klient podpisujący umowę z bankiem o lokatę terminową musisz wiedzieć, że niejako zamrażasz swoje środki na z góry ustalony okres. Masz do nich ograniczony dostęp na większości lokat terminowych, a jeśli wypłacisz przed czasem jakąś sumę, musisz liczyć się ze stratą części lub wszystkich wypracowanych dotychczas odsetek.

Na rynku bankowym istnieją również produkty łączące w sobie cechy depozytów a vista i terminowych, czego najlepszym przykładem są konta oszczędnościowe. W przeciwieństwie do kont osobistych są one oprocentowane, z drugiej strony zachowujesz możliwość wypłaty pieniędzy z konta lub powiększenia salda środków złożonych na takim produkcie bez utraty jakichkolwiek odsetek.

Można też mówić o depozytach bankowych nie pieniężnych, ale fizycznych. Wówczas masz do czynienia z usługą bankową polegającą na przechowywaniu przez bank twoich cennych rzeczy, takich jak biżuteria, ważne dokumenty, dzieła sztuki, szlachetne kruszce czy papiery wartościowe. Trafiają one do banku w ramach depozytu i są deponowane w specjalnej skrytce. To forma ochrony takich przedmiotów przed kradzieżą lub zniszczeniem, a usługa wynajęcia skrytki w banku kosztuje zwykle kilkaset złotych rocznie.

Depozyt bankowy a system gwarantowania

Co stanie się z twoim depozytem bankowym, jeśli bank ogłosi bankructwo? Ustawa Prawo bankowe wskazuje, że wszystkie środki są objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG jest instytucją działającą na podstawie ustawy, która w przypadku upadłości banku lub SKOK-u ma za zadanie szybko i sprawnie zwrócić wszystkim osobom, które miały w tych instytucjach pieniądze, ich własność. Limit gwarancji BFG wynosi 100 tys. euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji. Każda osoba posiadająca oszczędności w bankach ma ten sam limit gwarancji dla wszystkich swoich depozytów w danej instytucji. Limit dotyczy odrębnie każdego banku lub SKOK-u objętego systemem gwarantowania.

Wiedz, że powyżej wskazanej kwoty 100 tys. euro twoje pieniądze nie podlegają ochronie ze strony BFG. Jeśli więc w jednym banku na koncie osobistym i lokatach terminowych masz ponad 100 tys. euro, to każda kolejna złotówka nie zostanie ci wypłacona przez BFG w razie, gdyby doszło do bankructwa banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

W momencie, gdy bank lub SKOK stają się niewypłacalne, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza formalnie ich działalność i ustanawia jednocześnie zarząd komisaryczny. Następnie KNF lub BFG występują do sądu o ogłoszenie upadłości instytucji bankowej. Dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bardzo ważną datą, ponieważ zbiega się ona z momentem uruchomienia gwarancji z BFG. Przez kolejnych siedem dni od tej daty ty, jako klient banku, który ogłosił upadłość, nie musisz właściwie nic robić. Po tym czasie możesz zgłosić się do banku-agenta po swoje pieniądze. Musisz wiedzieć, że BFG gwarantuje nie tylko twój kapitał, ale także odsetki. Dlatego wartość środków objętych ochroną gwarancyjną powiększona zostanie o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem, jakie zostało wskazane w umowie.

Przepisy prawne dotyczące depozytu bankowego

Prawo bankowe, czyli ustawa regulująca działalność banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, jest dokumentem, który definiuje m.in., czym jest depozyt. Wśród pojęć słownikowych umieszczonych w ustawie znajdziesz lokatę strukturalną i właśnie w tym miejscu po raz pierwszy we wspomnianym akcie pojawia się słowo „depozyt”.

Według przepisów lokata strukturyzowana to przyjmowany przez bank wkład o oznaczonym terminie zapadalności, w którym wpłacony kapitał jest w całości zwracany, a wypłata odsetek lub świadczeń dodatkowych oraz ich wysokość są uzależnione od uprzednio określonych warunków.

Jednocześnie o depozytach bankowych mówi Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wskazano w niej zasady funkcjonowania gwarancji depozytów w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Na jak długo założyć depozyt bankowy?

Zakładając depozyt, musisz zdecydować, jak długo ma on trwać. W przypadku rachunków a vista, czyli bieżących, nie określasz daty zakończenia ich trwania. Umowa jest otwarta na czas nieokreślony, ale już przy lokatach terminowych istotny jest termin jego zakończenia, ponieważ zbiega się on z wypłatą odsetek od lokaty oraz jej kapitału na wskazane przez ciebie konto bankowe. Czas trwania umowy nabiera wówczas na znaczeniu, ponieważ przez konkretny okres trwania lokaty bankowej nie będziesz mieć możliwości korzystania ze swoich środków. Należy jednak dodać, że w tym samym czasie wypracujesz jednak więcej odsetek.

Miesięczny depozyt bankowy jest jednym z najpopularniejszych. Większość klientów może sobie pozwolić na zamrożenie środków finansowych na taki czas, banki zaś chętnie otwierają takie lokaty i pozyskują dzięki nim środki na prowadzenie swojej akcji kredytowej.

Możesz ponadto otworzyć lokatę na okres jednego dnia, tygodnia, dwóch miesięcy, kwartału, pół roku, roku, dwóch lat, trzech lat i tak dalej. Zdarzają się niestandardowe lokaty bankowe, np. na pięć miesięcy, ale należą do rzadkości.

Korzyści, jakie daje depozyt bankowy

Zastanawiasz się, czy w ogóle warto założyć depozyt bankowy i czy lokata rzeczywiście pozwoli ci na komfortowe oszczędzanie bez ryzyka? Istotnie tak jest. Możesz zarabiać, ale nie oczekuj dużych zysków. Ich oprocentowanie, a więc i wysokość odsetek od złożonych w bank środków finansowych, uzależnione jest od wysokości głównych stóp procentowych w Polsce. Jeśli są one niskie, a z taką sytuacją mamy do czynienia aktualnie, to wówczas i na depozytach bankowych oprocentowanych niewiele można zarobić.

Korzyścią z tytułu depozytu bankowego jest to, że zabezpieczasz swoje pieniądze przed kradzieżą, a dzięki oprocentowaniu – przed utratą wartości. Utrzymujesz większą dyscyplinę w dysponowaniu środkami oraz możesz łatwo płacić za rachunki i dokonywać innych opłat za pośrednictwem konta bankowego.

Koszt depozytu bankowego

Zastanawiasz się, ile kosztuje depozyt bankowy? Właściwie w większości przypadków nie płacisz za niego. Opłaty mogą pojawić się przy rachunkach osobistych niektórych banków, zwłaszcza jeśli sporadycznie je wykorzystujesz albo wręcz nie korzystasz z nich wcale. Wówczas banki rzeczywiście mogą naliczyć ci opłaty za utrzymanie twojego depozytu bankowego. Z reguły jednak nie płacisz ani za otwarcie, ani za utrzymanie lokat bankowych.

Wiesz już czym jest depozyt bankowy. Jeśli zdecydujesz się na lokatę, to dowiedz się, jak ją wybrać: Jak wybrać najlepszą lokatę?

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
07 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły